Om TD Trading Scandinavia

TD Trading Scandinavia Aps arbejder med fødevarer og fungerer som importør på en række udvalgte fødevarer. Derudover fungerer TD Trading som sparringspartner og konsulent i forbindelse med markedsføring og tilrettelæggelse af strategi herunder specielt Blue Ocean.

Værdier
- Vi tager udgangspunkt i kundens behov
- Vi skaber sikkerhed og værdi for kunden
- Vi stræber efter den højeste troværdighed
- Vi vil være innovative 


Mission
- At vi leverer kvalitetsfødevarer og fødevareløsninger der giver sikkerhed og merværdi til vores kunder

Vision
At blive Skandinaviens bedste leverandør af højtudviklede fødevarer der er til gavn for forbrugeren


Den daglige ledelse varetages af Hans Siegfredsen. Udover engagementet i TD Trading varetages også: 

Undervisning i Markedsføring, Niels Brock Business College, www.brock.dk
Undervisning i Produktudvikling og Projektledelse, Professionshøjskolen SUHR'S Metropol, www.suhrs.dk 
Konsulent på 'Den sunde kantine', internet.suhrs.dk/Kurser/Konferencerogseminarer/Densundekantine/Pages/forside.aspx

Aktivt medlem af:
Rotary Amager, www.rotary-amager.dk
Dansk-Thai forening, www.dansk-thai-forening.dk
Copenhagen Wuzuquan Academy, www.wuzuquan.dk
Slagkraft Trommeorkester, www.slagkraft.dk


Samhandelsbetingelser

1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra TD Trading Scandinavia Aps, med mindre andet er skriftligt aftalt. Betingelserne findes på www.td-trading.dk og i bilag til vore samhandelsaftaler . 
 
2. Tilbud
 
Ordrer er først gyldig ved skriftlig modtagelse per brev, telefax, e-mail, o.lign.. Såfremt en ordre er afgivet mundtlig, vil ordrebekræftelse fremsendes til Køber, og er først accepteret fra vores side, når Køber har returneret ordrebekræftelsen påført Købers underskrift.

Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
 
 Afgiver Sælger tilbud uden angivelse af acceptfrist, bortfalder tilbuddet 1 uge fra tilbuddets dato.
 
3. Mellemsalg
 
Indtil Købers accept er kommet frem til Sælger, er Sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand, hvilket i givet fald bevirker at det fra Sælger afgivne tilbud bortfalder. 
 
4. Pris
Alle priser er anført i danske kroner, med mindre anden valuta tydeligt er anført. Alle priser er eksklusive moms.
 
Køber er forpligtet indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.
 
TD Trading Scandinavia Aps priser fremgår af vor til enhver tid gældende prisliste, alternativt på det af Sælger afgivne tilbud.
 
5. Betaling
 
Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. 
 
Kreditgodkendte kunder tilbydes 14 dage kredit, netto kontant.
 
Sker betaling efter forfaldsdag, er Sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1% pr. påbegyndt måned
 
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art.
 
6. Ejendomsforbehold
 
Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Sælger.
 
7. Levering

Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets afgivelse eller aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering.
 
Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Sælger er i en situation som angivet i pkt. 11, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
 
 Sælger skal i tilfælde af udskydelse af leveringtidspunkt uden ugrundet ophold meddele Køber ændringer i leveringstiden.
 
8. Produktændringer
 
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for Køber.
 
9. Mangler og reklamation
 
Ved levering skal Køber straks foretage kontrol af det solgte, herunder kontrol af kartonantal og antal kilo leveret, før kvittering på fragtbrev/følgeseddel.
 
Såfremt Køber påberåber sig en mangel, skal Køber give Sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består inden for 3 dage. 
 
Såfremt Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen men ikke har reklameret manglen som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
 
11. Ansvarsbegrænsning
 
 Eterstatningskrav overfor Sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
 
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
 
 12. Returnering
 
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
 
I de tilfælde, hvor Køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Sælger i original emballage og for Købers regning og risiko. I det omfang Sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Sælger berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod Sælger.
 
13. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 
14. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.
 
15. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

TD Trading , Kanalholmen 25, 2650 Hvidovre Tel (+45) 33 93 09 00 sales@tdtrading.com Fax: (+45) 33 93 07 65

logo

For yderligere information venligst kontakt os på telefon eller e-mail.

TD Trading Scandinavia, Kanalholmen 25, 2650 Hvidovre

Tel (+45) 33 93 09 00 sales@tdtrading.com Fax: (+45) 33 93 07 65